ARTIKEL 1: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

  1. De Vennootschap “Peever International n.v.”, hierna genoemd “de verkoper”, is slechts verbonden door de verzending van een orderbevestiging, opgesteld op briefpapier met haar briefhoofd en met vermelding van de hierna opgesomde algemene voorwaarden.
  2. De contractuele relaties tussen koper en verkoper worden uitsluitend beheerst door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, eventuele transport- en opslagcondities en, voor zover toepasselijk, het distributiecontract of het groupagecontract. Door de aanvaarding van de orderbevestiging heeft de koper er expliciet van afgezien zich nog op zijn eigen voorwaarden te beroepen.
  3. Andere voorwaarden zijn de verkoper niet tegenstelbaar, behoudens zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming.

ARTIKEL 2: OFFERTES – PRIJSOPGAVEN

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle door de verkoper gedane offertes en gepubliceerde tarieven in alle opzichten vrijblijvend.
  2. Elke inlichting die in zijn catalogussen, prospectussen, prijslijsten en enig ander document voorkomt, wordt slechts ten titel van informatie meegedeeld.
  3. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien en voor zover een opdracht schriftelijk door de verkoper is bevestigd. Afspraken met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden de verkoper alleen indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 3: LEVERING

Iedere door de verkoper opgegeven leveringstermijn kan slechts als een aanduiding worden beschouwd, en is in geen enkel geval bindend.  Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen kan de koper derhalve geen enkele bestelling éénzijdig intrekken wegens het niet-naleven van de leveringsdatum; evenmin kan dit aanleiding geven tot enige schadevergoeding in zijnen hoofde.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering “Af fabriek Lier (België)”, magazijnen van de verkoper.  Al de prijslijsten, offertes en orderbevestigingen gelden voor levering “Af fabriek Lier (België)”, inclusief verpakking.

In alle omstandigheden gaat het risico van de goederen over op de koper op het tijdstip van hun levering, zijnde het tijdstip waarop de goederen in de magazijnen van de verkoper ter beschikking van de koper worden gesteld.  De verkoper mag steeds gedeeltelijke leveringen uitvoeren.

ARTIKEL 4: PRIJZEN – TAKSEN

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden al de prijzen van de verkoper “Af fabriek Lier (België)” inclusief verpakking.  Het betreft nettoprijzen, exclusief taksen, belastingen, douanerechten en ieder ander recht dat op de goederen geheven kan worden. Voor een duplicaat of aanpassing van de facturatiegegevens wordt een administratieve kost van €15 in rekening gebracht.

Administratieve prestaties worden afzonderlijk aangerekend aan een uurtarief van €50 en een minimum forfait van €25.

ARTIKEL 5: BETALING – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de fakturen van de verkoper kontant betaalbaar te Lier, in de munt voorzien op de voorzijde van de faktuur.  In geval van gedeeltelijke leveringen, kan elke levering als een afzonderlijke verkoop gefaktureerd worden.

Elke op de vervaldag onbetaalde faktuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een maandelijkse verwijlintrest van 2%, te rekenen vanaf de faktuurdatum.  Ingeval gefactureerd werd in een munt verschillend van EUR, is de klant gehouden tot betaling van een eventueel nadelig koersverschil, ontstaan tussen vervaldatum van de faktuur en de uiteindelijke betaling.  Elke laattijdige betaling zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van overeengekomen schadebeding, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 10% van de faktuurprijs, met een minimum van 1500 EUR.

In geval van niet-betaling van een faktuur door de koper, heeft de verkoper het recht de uitvoering van zijn overige contractuele verbintenissen op te schorten.

De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling door de koper van de totaal verschuldigde som, desgevallend inclusief renten en kosten.  In geval van wanbetaling is de verkoper steeds gerechtigd de goederen terug te halen bij de koper.  De verkoper zal in dit geval de koper voorafgaandelijk, per aangetekend schrijven, in gebreke stellen en een betalingstermijn toekennen van 7 kalenderdagen.

ARTIKEL 6: KLACHTEN

Alle klachten, zowel met betrekking tot de hoedanigheid van de geleverde goederen als met betrekking tot de fakturen, dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na levering van de goederen of na de ontvangst van de faktuur.

Een klacht doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen in hoofde van de koper.

ARTIKEL 7: WAARBORG

De verkoper waarborgt de kwaliteit van de geleverde produkten overeenkomstig de bestelling van de koper.  Indien de koper het bewijs kan leveren dat de geleverde produkten kwalitatief niet overeenstemmen met de bestelde produkten, en de verkoper dit erkent, zal de verkoper het gebrekkig produkt of de gebrekkige produkten vervangen door een nieuw produkt of nieuwe produkten.  De door de verkoper verschuldigde schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zal zich beperken tot de faktuurwaarde van de geleverde goederen.  De aansprakelijkheid voor winstderving, inkomstenderving of gevolgschade wordt steeds uitgesloten. Deze waarborg kan nooit van toepassing zijn indien goederen niet aangewend worden conform de door de verkoper opgegeven specificaties en de uit hoofde van vakkennis algemeen geldende gebruiksregels.

ARTIKEL 8: UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Indien de koper in gebreke blijft zijn fakturen te betalen of de goederen in ontvangst te nemen of tekenen vertoont van insolvabiliteit, zoals faillissement, gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord, vereffening, uitgifte van cheques zonder dekking, protest, enz… heeft de verkoper het recht de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of de overeenkomst éénzijdig en van rechtswege zonder ingebrekestelling ten ontbinden, door middel van een aangetekend schrijven, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan zijn eventuele rechten op schadevergoeding.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

In geval van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort.  In dat geval is hij enkel verplicht te leveren, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.  Met overmacht worden gelijkgesteld : onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen en welke van die aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijke en/of onevenredig kostbaar wordt dat de prompte naleving van de overeenkomst van de verkoper redelijkerwijze niet kan worden gevergd.  Als zodanige omstandigheden komen in aanmerking : overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door de beide partijen onvoorziene technische complicaties enz…

ARTIKEL 10: BEVOEGDHEIDSBEDING – TOEPASSELIJK RECHT

De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.  Evenwel kan de verkoper steeds een rechtsvordering aanhangig maken in de woonplaats van de koper.

Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht.

ARTIKEL 11: RECHTSGELDIGHEID VAN TAALGEBRUIK

Voor deze verkoopsvoorwaarden is het Nederlands rechtsgeldig.  Op verzoek van de klant kunnen deze verkoopsvoorwaarden in het Engels worden doorgestuurd.